Certification & Policy

TOPTUBE

Manufacturing

Top Tube Manufacturing Co., Ltd. นำเอาระบบการจัดการคุณภาพมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตและการบริการของบริษัท เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ทำให้มั่นใจในประสิทธิผลที่ดีที่สุด ตรงตามวัตถุประสงค์คุณภาพขององค์กร การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างพิถีพิถันเกี่ยวกับมาตราฐาน ISO9001 เชื่อมโยงเข้ากับระบบควบคุมคุณภาพที่ไม่สามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ ประสบความสำเร็จได้โดยผ่านการทำให้พนักงานหรือคณะผู้ทำงานทั้งหมดตระหนักถึงความจำเป็นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพสูงที่สุด

ความมุ่งมั่นและการอุทิศตนที่แข็งขันของฝ่ายจัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด จนได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 ของระบบคุณภาพ ISO 9001

การรับรองของ ISO 9001 เน้นย้ำความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และการบริการของ Top Tube Manufacturing Co., Ltd. รวมทั้งเป็นแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ในบรรดาพนักงานประจำและฝ่ายบริหาร ไม่เพียงแค่เป็นการสะท้อนถึงความบากบั่นพากเพียรพยายามของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ยังเป็นการเพิ่มการแข่งขันของบริษัทให้ดีขึ้นอีกด้วย

นโยบายด้านคุณภาพ

Top Tube Manufacturing Co., Ltd. ตั้งใจที่จะ:

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เราจะให้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ พร้อมคำขวัญ "ผลิตภัณฑ์ที่ดี บริการที่ดี และราคาที่เหมาะสม"

นโยบายสิ่งแวดล้อม

Top Tube Manufacturing Company, Ltd. เป็นผู้ผลิตท่อโลหะขนาดเล็ก มุ่งมั่นที่จะป้องกัน หลีกเลี่ยง ผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้ารวมทั้งทุกๆขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้นำเอาระบบคุณภาพ ISO 14001 มาจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเอาระบบคุณภาพดังกล่าวมาใช้ และพนักงานทุกคนจะต้องยึดมั่นอยู่กับระบบคุณภาพ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ชี้นำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสื่อสารระบบคุณภาพให้กับสาธารณชนเห็นตามเจตจำนงต่อไปนี้

  • เพื่อที่จะให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางที่จะทำให้ลูกค้า พนักงาน และสังคมมีความมั่นใจในบริษัท
  • เพื่อที่จะเป็นบริษัทที่พร้อมจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่างได้ เป็นบริษัทตรงไปตรงมา และโปร่งใสต่อสาธารณชน
  • เราจะรักษาคำมั่นสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจไปในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม