ข่าวกิจกรรมและการฝึกอบรม

การอบรมภายใน ทางบริษัท ฯ จัดให้มีการอบรมภายใน ทบทวน ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา การจัดการปัญหา ในการทำงานและผลกระทบ

ด้านความปลอดภัย และชีวะอนามัย

การให้ความรู้และทบทวน การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ ปุกรณ์ต่างๆสม่ำเสมอ มุ่งเน้นใหพนักงานมีความระมัดระวัง และให้ทำงานอย่างไม่ประมาทมีวินัยการจัดการการฝึกระจำปี อบรมทบทวนเรื่องของการป้องกันและแก้ปัญหาด้านอัคคีภัยการปรับปรุงสาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ถูกสุขลักษณะ แลความเป็นระเบียบส่งเสริมการทำกิจกรรม 5 ส.อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ด้านสันทนาการและส่งเสริมความสามัคคี

การให้ความสำคัญระหว่างพนักและครอบครัวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บริษัทมีให้กับพนักงาน โดยการจัดให้พนักงานสามารถพาครอบครัวมาร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในรวมถึงงานรับประทานเลี้ยงประจำปี